bg
Kancelaria Adwokacka Adwokat Urszuli Wolińskiej - Juszczyńskiej
Adwokat Urszula Wolińska - Juszczyńska prowadzi kancelarię adwokacką, w której priorytetem jest staranność i rzetelność, a także zaangażowanie w świadczone na rzecz Klientów usługi. W prowadzonej praktyce szczególnie ważny jest osobisty kontakt z klientem, wzajemne zaufanie oraz gwarancja poufności i dyskrecji.
ipad

O mnie

Adwokat Urszula Wolińska - Juszczyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2014-2016 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Po ukończeniu aplikacji złożyła państwowy egzamin adwokacki, uzyskując wynik pozytywny. Od 2017 r. prowadzi praktykę zawodową w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie, nr wpisu LUB/Adw/1473. Adwokat biegle włada językiem angielskim w piśmie i mowie, legitymując się First Certificate in English Council of Europe.


Obszary działalności

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną obejmującą w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych oraz reprezentowanie klientów w toku postępowań sądowych i przed urzędami.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód i separację;
 • powództwa o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa;
 • powództwa o alimenty (w tym: podwyższenie i obniżenie alimentów, ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego);
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej i podział majątku;
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie);
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego;
 • wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 • obrona w postępowaniu przyspieszonym;

Prawo cywilne

 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (m.in.: sprawy o zasiedzenie, ochronę własności i posiadania, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności);
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego (m.in.: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie zachowku);
 • sprawy z zakresu zobowiązań (m.in.: o odszkodowanie i zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych, o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego
 • wykonania umowy oraz opiniowanie i doradztwo w zakresie praw i obowiązków
 • stron stosunków umownych);
 • sprawy o zapłatę, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym

Prawo pracy i ubezpieczań społecznych

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy;
 • sprawy wynikające z naruszenia zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu;
 • sprawy o nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego;

Prawo administracyjne

 • reprezentacja w postępowaniu przed organami i sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego;

Pozostałe

 • sporządzanie pism (np. wezwań do zapłaty, wezwań do zaprzestania naruszeń) i opinii prawnych;
 • porady prawne;

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem -

- Znajomość praw polega nie na pamiętaniu ich dosłownie, ale na umiejętności stosowania ich sensu.